Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 7 de gener de 2021 . Tota la informació en aquest Enllaç de Protecció Civil i en aquest Enllaç de la Generalitat.

RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Vigència: a partir del 7 de gener de 2021
Durada: 10 dies fins a les 00 hores del 18 de gener de 2021

Canvis principals

Mobilitat (canvis)

 • Es manté el confinament perimetral de tot Catalunya amb l’única excepció de la mobilitat essencial.
 • Confinament municipal durant tota la setmana en els desplaçaments interns (fins ara comarcal) amb l’única excepció de la mobilitat essencial.
 • Mobilitat essencial

o Assistència a serveis sanitaris i socials

o Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament

o Educació
o Retorn al lloc de residència per causes justificades o Atenció de persones amb necessitats o vulnerables

o Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances que no es puguin fer telemàticament o a estacions de proveïment en territoris limítrofs

o Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents

o Actuacions davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament

o Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament

1

o Realització d’exàmens o proves oficials inajornables o Dret de manifestació i participació política
o Permisos i visites penitenciaris

o Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

o Activitat física i esportiva individual a l’aire lliure entre municipis limítrofs

• Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas) Confinament nocturn (canvis)

Es manté l’horari de confinament nocturn de les 22.00 a les 06.00 hores amb les excepcions següents:

o Assistència a serveis sanitaris i socials
o Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o

legals que no es puguin fer telemàticament

o Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts

o Retorn de l’exercici de dret de manifestació i participació política

o Atenció de persones amb necessitats o vulnerables

o Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents

o Actuacions urgents davant dels òrgans judicials que no es puguin fer telemàticament

o Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores

o Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades

• Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

2

Restauració (canvis)

 • Horari de servei i consum en els establiments: de les 7.30 a les 9.30 hores i de les 13.00 a les 15.30 hores.
 • Fora d’aquest horari l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit)
 • Consum sempre a taula.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.
 • Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores (canvis). Comerç (canvis)
  • Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament i només si té una superfície de venda que no superi els 400 m2. (canvis)
  • Obertura limitada al període de dilluns a divendres. (canvis)
  • No es permet l’obertura al públic de centres comercials (canvis), excepte els establiments que tinguin l’obertura independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2, i els equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas. (canvis)
  • Les limitacions anteriors (aforament, superfície de venda i prohibició d’obertura en centres comercials) no afecten el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica,

3

centres de veterinària, centres de jardineria i concessionaris d’automòbils). (canvi)

• Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili (canvi).

Cultura i espectacles públics (canvis)

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50% d’aforament.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
 • Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional. (canvis) Activitat física i esportiva (canvis)
  • En grup (màxim 6 persones i 2 bombolles de convivència) dins del municipi o individual en municipis limítrofs (canvis)
  • Tancament d’instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats a excepció de les piscines (canvis)
  • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure (canvis) sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i o al 50% d’aforament (canvis) o activitats en grup limitades a un màxim de 6 persones, inclòs el professor/a o monitor/a, si n’hi ha (canvis)

4

 • L’ús de piscines tancades es limita al 30% de l’aforament amb control d’accés i no es permet fer activitats en grup. (canvis)
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure. (canvis)
 • Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues i competicions professionals (nacionals, internacionals), que s’han de celebrar sense públic. Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa (canvis)
 • Activitats docents i d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació d’infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, permeses amb el compliment dels plans sectorials corresponents. (sense canvis)
 • Se suspèn el lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l’horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. S’exceptuen les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es duguin a terme en el centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva (canvis).
 • Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes i l’ensenyament de règim especial reglat ha d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.
 • Docència de les universitats catalanes virtual a excepció de les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de protecció.
 • En els equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això impliqui la presència dels participants.

5

Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Cerimònies civils i religioses i culte (sense canvis)

 • 30% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i es desenvolupin de forma estàtica.
 • En la resta de cerimònies i actes que no tinguin ventilació reforçada, es manté el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones. Resta de mesures Reunions i sortides del domicili (canvis)
 • Recomanació de limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
 • Desplaçaments basats en la bombolla de convivència.
 • Reunions i trobades familiars i de caràcter social limitades a un màxim de 6 persones i 2 bombolles de convivència. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència (canvis)
 • Recomanació de limitar les reunions i trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que visiten siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència (canvis).
 • Prohibició de consumir aliments i begudes en les trobades o reunions en espais públics, excepte en les sortides escolars. Treball (sense canvis)
 • Obligació de les empreses de limitar la mobilitat laboral.
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible (reforçada l’obligació dins els límits de competències de la Generalitat).
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.

6

Transport públic (sense canvis)

 • Es manté el servei al 100% en hora punta de 06.00 a 09.00 hores.
 • Els usuaris del transport públic s’han d’abstenir d’activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Ocupació de taxis i VTC: màxim 5 persones i conductor (segons capacitat del vehicle), amb seient lliure al costat del conductor. Altres suspensions i tancaments (sense canvis)
 • Activitats recreatives que puguin reunir més de 6 persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.
 • Fires comercials, convencions, congressos i festes majors.
 • Parcs i fires d’atraccions.
 • Oci nocturn.
 • Joc, casinos i sales de bingo.
 • Parcs i jardins públics i àrees de joc infantil: fins a les 20.00 hores. Actuacions policials (sense canvis)
  • Pla d’inspecció de locals i establiments coordinat pel Departament d’Interior de la Generalitat per reforçar els controls de compliment de la normativa de mesures de contenció del brot de la COVID-19.
  • Totes les actuacions policials del cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya es duran a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada.
  • Per a l’assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat s’haurà de fer, d’acord amb l’article 520.2.c) de la Llei d’enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència.

7

Annex 1. Condicions de ventilació i mesures de control

Les condicions de ventilació aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:

 • Mantenir la ventilació durant tot el temps d’obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues hores abans i després de l’ocupació del local.
 • La ventilació ha de ser adaptada al nivell d’ocupació del local o establiment. El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d’aire en funció de l’ús de l’edifici i del nivell de qualitat a assolir: o Aire d’òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona o Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona o Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, cal garantir la ventilació d’aire d’òptima qualitat (IDA1).
 • Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l’aire, es poden incorporar purificadors d’aire amb filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) per millorar la qualitat de l’aire interior retenint les partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99% de partícules a partir de 0,3 micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d’aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais abans indicada.
 • Cal tenir en compte la resta de pautes establertes pel Departament de Salut per a la ventilació (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A- Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes- climatitzacio.pdf). Opcionalment es pot avaluar la renovació de l’aire amb la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO2), ja que l’increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb l’aire exterior es relaciona amb l’exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO2 indicaria que la renovació de l’aire és insuficient. El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d’aire:
  • Aire d’òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2
  • Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2
  • Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2

8

Annex 2. Control dels accessos i mobilitat

Les condicions de ventilació s’han de complementar amb mesures de control dels accessos i la mobilitat interna per evitar aglomeracions en els casos de grans aforaments superiors a 500 persones, d’acord amb les mesures següents:

 • Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d’ocupació.
 • Sempre que sigui possible, incrementar els punts d’accés i de sortida, respecte als habituals, i instal·lar dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Disposar de personal de control en els accessos i les sortides. També en els accessos als serveis.
 • Identificar amb claredat les vies d’accés i de sortida i diferenciar els circuits d’accés i sortida.
 • Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.
 • Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i proporcionar-los l’amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d’emergència o evacuació. A més, en cas d’actes culturals i sales amb públic assegut, s’ha de complir el següent:
 • Obrir les portes amb prou antelació per permetre un accés esglaonat i fixar franges horàries adequades per a l’accés.
 • Preveure l’ordre de les fileres en la seqüència d’entrada i sortida dels espais.
 • Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s’acomoda el públic.
 • Portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats (les dades recollides han de ser compatibles amb la legislació vigent de protecció de dades).
 • Establir espais sectoritzats amb control i flux d’accés i sortida independent.
 • Evitar les pauses o entreactes i, si n’hi ha, garantir que el públic no abandona el seu seient durant les pauses o entreactes.

9

 • Fer sortir el públic quan finalitza l’espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.
 • No permetre la interacció física entre els artistes i el públic. Igualment, caldrà complir la resta de mesures previstes en el pla sectorial corresponent en cada cas, en especial la superfície mínima per persona i la higiene de mans als accessos, així com la resta de mesures de prevenció.

#ACVSocis Per qualsevol cosa que necessiteu, podeu contactar per mail info@acvending.cati per telèfon, 900 82 87 80.