Segons previst, 14 d’abril, comença la tornada paulatina a l’activitat per part de molts sectors no afectats pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març. La tornada a l’activitat laboral fa necessari recordar les mesures de protecció que cal adoptar per tal de garantir la seguretat necessària als llocs de treball. Destaquem i recordem a les empreses:

Revisió i recordatori dels Plans de Prevenció:

 • Contactar amb els seus serveis de prevenció de riscos laborals per revisar els seus plans de seguretat i salut laboral i adaptar-los als riscos biològics actuals, especialment si no s’hagués fet abans de l’aturada de l’activitat.
 • Recordar a les persones treballadores les mesures de seguretat que s’apliquen a les empreses, així com la necessitat del seu ús corresponsable.
 • Aturar aquelles activitats en què no es pugui garantir la seguretat establerta al protocol de prevenció de riscos laborals. L’incompliment amb les mesures de prevenció de riscos té associades importants sancions que fins i tot poden ser de tipus penal.

Trasllats domicili-Centre de treball

 • Contemplar la variació d’horaris d’entrada i sortida per evitar massificacions de persones que es desplacen en transport públic.
 • Es recomana que les persones que es traslladin en transport públic evitin al màxim el contacte amb superfícies i procedeixin a la neteja exhaustiva de mans abans i després, mantinguin la distància social i, si s’escau facin ús de mascaretes i guants homologats.

 

Organització del Treball

 • Optar, sempre que es pugui, per sistemes de teletreball.
 • En la mesura del possible, compactar jornades per evitar desplaçaments innecessaris.
 •  Es recomana evitar el contacte entre persones de torns diferents.​
 • Es recomana que les persones treballadores estiguin a un mínim d’1,5 metres de distància. 

 

Altres mesures de Seguretat complementàries 

 • Efectuar un protocol específic d’actuació a l’empresa en cas d’aparició de símptomes durant la jornada laboral per part d’una persona treballadora. Així mateix es recomana establir un protocol d’actuació davant d’un cas confirmat a l’empresa.
 • Romandre al domicili habitual en cas de febre (més de 37,3°) i altres símptomes associats a la Covid-19 i contactar amb el 061.
 • Recordatori continu, de les mesures d’higiene personal al lloc de treball i davant de qualsevol escenari d’exposició. La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció.

 

Graus d’exposició al Risc i requeriments 

D’acord amb el “Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2)”, elaborat pel Ministeri de Sanitat:

Escenaris de risc d’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en l’entorn laboral

Exposició de risc

Exposició de baix risc

Baixa probabilitat d’exposició

Personal sanitari assistencial i no assistencial que atén a una persona simptomàtica.

 

Tècnics de transport sanitari, si hi ha contacte directe amb la persona simptomàtica traslladada.

 

Situacions en les quals no es pot evitar el contacte estret a la feina amb una persona simptomàtica (per exemple, reunions de feina).

 

Personal sanitari l’activitat

laboral del qual no inclou contacte
estret amb una persona
simptomàtica, per exemple zeladors, portalliteres,
treballadors de neteja.
 

Personal de laboratori
responsable de les proves de diagnòstic.

Personal no sanitari que tingui
contacte amb material sanitari,
fómites o deixalles
possiblement contaminades.

Ajuda a domicili de contactes
asimptomàtics.

Treballadors sense atenció
directa al públic, o a més de
2 metres de distància, o amb
mesures de protecció
col·lectiva que eviten el
contacte, per exemple:
― Personal administratiu.
― Tècnics de transport
sanitari amb barrera
col·lectiva, sense contacte
directe amb el pacient.
― Conductors de transports
públics amb
barrera col·lectiva.
― Personal de seguretat.

Requeriments

 

 

En funció de l’avaluació
específica del risc d’exposició
de cada cas:
components d’EPI de protecció
biològica i, en certes
circumstàncies, de protecció
enfront d’aerosols i enfront d’esquitxades..

En funció de l’avaluació
específica del risc de cada
cas: components d’EPI de protecció
biològica.

No necessari ús d’EPI.
En certes situacions (falta de cooperació
d’una persona
simptomàtica):
― protecció respiratòria,
― guants de protecció.

Conceptes a tenir en compte:

 • Exposició al risc: situacions laborals en les quals es pugui  produir un contacte estret amb un cas confirmat d’infecció pel Covid-19.
 • Exposició de baix risc: situacions laborals en les quals la relació que es pugui tenir amb un cas probable o confirmat, no inclou contacte estret.
 • Baixa probabilitat d’exposició: Treballadors que no tenen atenció directa al públic o, si la tenen, es produeix a més de dos metres de distància, o disposen de  mesures de protecció col·lectiva.

Aquest document s’elabora d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries competents. El contingut del mateix, elaborat en data 11 d’abril de 2020, podria variar en funció de l’evolució de la pandèmia i segons dictaminin aquestes mateixes autoritats.

FONTS:   

 

Qualsevol dubte, no deixeu de contactar amb PIMEC i ACV, ja sabeu que restem a la vostra disposicó info@acvending.es