La Modificació del tipus de gravamen de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, és una mesura per una societat més saludable. Per contribuir en aquest objectiu de tots, que és una salut preventiva, uns hàbits saludables, en alimentació , exercici i altres hàbits. Aquest nou gravamen de l’impost, a càrrec del consumidor final de les begudes ensucrades envasades, és una proposta per una societat cada cop més conscienciada que la salut és responsabilitat de tots, individualment, en el nucli familiar però també en la societat. Compartim el comunicat oficial de l’Agència Tributària de Catalunya:

Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: cid:image001.png@01D2E378.8A593B10

Us informem que la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020), ha introduït una modificació de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, que afecta l’impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE).

Tres anys després de la creació d’aquest impost, i com a mesura continuadora de la finalitat del tribut, s’incrementen els tipus de gravamen amb l’objectiu d’incentivar el canvi de comportament dels fabricants (amb la reducció del volum de sucre de les begudes més comercialitzades) i dels consumidors (perquè optin pel consum de begudes més saludables).

En aquest sentit, l’article 7 de la Llei 5/2020 modifica, amb efectes del primer dia del trimestre següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei, això és, l’1.07.2020 (3r trimestre), l’article 76 de la Llei 5/2017, que resta redactat de la manera següent:

«Article 76. Tipus de gravamen »El tipus de gravamen de l’impost és el següent:

»a) 0,10 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre d’entre 5 i 8 grams per 100 mil·lilitres.

»b) 0,15 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre superior a 8 grams per 100 mil·lilitres.

»En el cas de preparats solubles i xarops concentrats preparats per a diluir, el tipus s’aplica a la beguda en base a la seva composició un cop es troba reconstituïda i preparada per ésser consumida.»

Esperem que aquesta informació us hagi estat útil.

Salutacions cordials,

Eudald Vigo Tarrés

Cap de l’Àrea d’Estratègia, Relacions Externes i Comunicació