En aquest article publiquem el Comunicat Oficial d’ANEDA sobre el Reial Decret 463/2020 de Declaració de l’Estat d’Alarma:

Davant els dubtes sorgits en el nostre sector sobre l’abast de l’acord de suspensió de l’activitat comercial del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i una vegada consultats els nostres assessors legals i sempre amb les oportunes reserves derivades de l’excepcionalitat d’aquesta crisi, INFORMEM:

1.- L’article 10 del Reial decret, que regula les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatius, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals, estableix que se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

2.- La Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista regula la venda automàtica, definint-la com aquella forma de distribució detallista, en la qual es posa a la disposició del consumidor el producte o servei perquè aquest ho adquireixi mitjançant l’accionament de qualsevol mena de mecanisme i previ pagament del seu import

3.- Per tant, CONSIDEREM que està permesa l’activitat de Vending únicament per a la distribució i venda dels següents productes:

A) D’alimentació i begudes.
B) Productes i béns de primera necessitat i higiènics.
C) Productes de farmàcia i parafarmàcia.
D) Premsa i papereria.
E) Productes tecnològics i de telecomunicacions.
F) Aliments per a animals de companyia.

La venda de qualsevol altre producte estaria, per tant, prohibida.

Les activitats prèvies i necessàries al subministrament, com ara l’emmagatzematge, envasament, fabricació i transport estarien permeses.

4.- No obstant l’anterior, el citat Reial decret permet suspendre qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi, per la qual cosa futures disposicions podrien afectar o regular directament la venda automàtica. Per això ANEDA mantindrà una fluida comunicació amb les autoritats responsables perquè el nostre sector pugui continuar desenvolupant la seva activitat amb la normalitat que permeti aquesta especial conjuntura.

5.- El Reial decret tindrà una vigència de 15 dies des del dia d’avui,15 de març de 2020, si bé podrà ser prorrogat per autorització del Congrés dels Diputats.

6.- Finalment, en aplicació de les mesures de contenció recomanem que en les màquines es col·loqui un cartell informatiu perquè els consumidors mantinguin una distància de seguretat d’almenys un metre entre les persones a fi d’evitar possibles contagis. Així mateix, s’hauran de respectar i extremar, en el desenvolupament de l’activitat, les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries a cada moment.

Madrid, 15 de Març 2020

Comunicat Oficial ANEDA – CATALÀ

Comunicado Oficial ANEDA – CAST